wypadek w pracySąsiad zalał twoje mieszkanie? Być może zostałeś pogryziony przez jego psa, wałęsającego się po okolicy bez kagańca? Zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym? Możesz więc dochodzić swoich racji, żądając od sprawcy odszkodowania. Kodeks cywilny jasno mówi, iż każdy, kto na skutek swoich działań wyrządził krzywdę innym, zobowiązany jest naprawić szkody lub zadośćuczynić w inny sposób. Składając pozew przeciwko sprawcy trzeba udowodnić, iż działanie sprawcy miało charakter niedozwolony oraz wykazać związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem a jego efektem, jakim jest nasza szkoda. Samo pojęcie szkody nie jest definiowane przez żadną ustawę, niemniej rozumie się przez nie wszelki uszczerbek na zdrowiu bądź chronionych prawnie interesach. Szkoda może mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy. W pierwszym przypadku chodzi o wszelkie straty materialne, zwłaszcza uszkodzenie dóbr pokrzywdzonego, w drugim – na przykład o naruszenie jego dobrego imienia. W przypadku strat niematerialnych zazwyczaj używa się pojęć krzywdy i zadośćuczynienia. Krzywda oznacza tu negatywne oddziałanie na psychikę osoby pokrzywdzonej; zadośćuczynienie zwykle ciężko w takim przypadku jednoznacznie oszacować. Zwykle sprawa kończy się długim procesem sądowym.