motoryczny.chorobywpodrozy.com.pl

dukumentacja Większość sporządzanych umów reguluje sprawę ewentualnego odszkodowania, jakiego zlecający pracę może się spodziewać, jeśli na skutek niewywiązania się wykonawcy ze swoich obowiązków poniesie konkretne straty. Mówimy wówczas o odszkodowaniu umownym. Jego kwota jest zwykle jasno określona w umowie i nie podlega kwestii. Zapłaty można żądać nawet wówczas, gdy do samej szkody w istocie nie doszło, ale spełnione zostały umowne warunki, przewidujące jego wypłatę – i będące podstawą roszczeń. Czasem wysokość odszkodowania może być ustalona przez sąd w toku postępowania. Szczególny charakter mają odszkodowania wynikające ze start poniesionych na polu praw autorskich – pokrzywdzony może domagać się rekompensaty pieniężnej (wysokość często jest przyjęta zwyczajowo, i tak np. sprawca, który bezprawnie bogaci się na czyimś dziele, nie zapłaciwszy należytego honorarium, zwykle ukarany bywa koniecznością wypłacenia odszkodowania w wysokości trzykrotności należnego wynagrodzenia), ale również zniszczenia dzieła powstałego ze stratą dla jego praw autorskich (co może być szczególnie dotkliwe w przypadku projektów architektonicznych czy urbanistycznych). Warto pamiętać, że odszkodowanie nie może być wyższe niż wartość wyrządzonej szkody – jego celem jest zadośćuczynienie, a nie wzbogacenie niczyim kosztem. Najczęściej nie powinno być niższe, niż wartość rzeczywistych strat poszkodowanego.