www.hectorfaubel.net Granit Piła

wypadekGdy na skutek nieszczęśliwego wypadku ucierpimy podczas wykonywania swoich obowiązków w pracy, zgodnie z polskim prawem przysługuje nam odszkodowanie. Jak wygląda w takim przypadku procedura? Przede wszystkim, wypadek w pracy musi być niezwłocznie zgłoszony pracodawcy. Jeśli jest to możliwe, zgłoszenia takiego dokonać powinien sam poszkodowany, jeśli zaś nie pozwala mu na to stan zdrowia – wówczas obowiązek zgłoszenia wypadku ma każdy pracownik, który był świadkiem nieszczęśliwego zajścia. Zgłoszenie takie powinno mieć charakter pisemny – będzie później dowodem w postępowaniu o odszkodowanie. Miejsce wypadku powinno zostać zabezpieczone – gdy wydarzy się wypadek w pracy, pracodawca musi zapewnić pomoc poszkodowanemu, pozostałym pracownikom zaś bezpieczeństwo. Jeśli więc wypadek miał miejsce podczas obsługiwania maszyny, musi ona zostać wyłączona.  Zgodę na jej ponowne uruchomienie pracodawca może udzielić po konsultacji z inspektorem pracy. Wcześniej miejsce, w którym nastąpił wypadek w pracy poddane jest oględzinom, w razie potrzeby sporządza się dokumentację fotograficzną. Pracodawca ma obowiązek zawiadomienia o wypadku inspektora pracy oraz prokuratora. Następnie powołuje się zespół powypadkowy, którego zadaniem będzie zbadanie okoliczności zajścia i ustalenie, czy doszło do niego w związku z pracą. Zespół powypadkowy sporządza dokumentację i protokół, który będzie później jedną z podstaw udzielenia pracownikowi odszkodowania.