Wypadek w rolnictwie

wypadek w rolnictwieCzym właściwie jest odszkodowanie, kiedy można o nim mówić? Z prawnego punktu widzenia odszkodowaniem będzie szeroko rozumiane świadczenie, przynależne poszkodowanemu od osoby będącej sprawcą szkody lub ponoszącej za tę szkodę odpowiedzialność. W zależności od wyboru poszkodowanego, odszkodowanie może przybrać dwie zasadnicze formy: zapłaceniu określonej sumy pieniędzy, zdaniem osoby poszkodowanej wystarczającej, aby zadośćuczynić doznanym krzywdom, lub przywróceniu stanu rzeczy sprzed zdarzenia, które spowodowało szkodę. Czytaj dalej Wypadek w rolnictwie

Odszkodowanie powypadkowe

wypadekZwykle nieznajomość prawa i jego procedur, a także obawa przed kosztami postępowania sądowego zniechęcają do dochodzenia swoich praw w zakresie przynależnego odszkodowania. Korzystają na tym towarzystwa ubezpieczeniowe, często zaniżające wysokość wypłacanych świadczeń – ze świadomością, że ogromna większość klientów nie podejmie walki. Sytuację mogą zmienić kancelarie prawno-odszkodowawcze, wyspecjalizowane w negocjowaniu odszkodowań. Czytaj dalej Odszkodowanie powypadkowe

Wypadek w pracy 2

wypadek a odszkodowaniePrawo pracy gwarantuje nam możliwość ubiegania się o odszkodowanie, jeśli wykonując swoje obowiązki doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu. Okazuje się jednak, iż samo ustalenie, czym jest wypadek w pracy i kiedy można o nim mówić, nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Zanim więc zgłosimy się po odszkodowanie, powinniśmy zapoznać się z kilkoma ważnymi faktami. Przede wszystkim, wypadek w pracy rozumiany jest w myśl ustawy jako zdarzenie nagłe i nieprzewidziane, wywołane przez przyczynę zewnętrzną, którego skutkiem był trwały uraz albo zgon – a które miało miejsce w związku z wykonywaniem obowiązków związanych z pracą. Czytaj dalej Wypadek w pracy 2

Odszkodowania wypadkowe

wypadek w pracyWiększość sporządzanych umów reguluje sprawę ewentualnego odszkodowania, jakiego zlecający pracę może się spodziewać, jeśli na skutek niewywiązania się wykonawcy ze swoich obowiązków poniesie konkretne straty. Mówimy wówczas o odszkodowaniu umownym. Jego kwota jest zwykle jasno określona w umowie i nie podlega kwestii. Zapłaty można żądać nawet wówczas, gdy do samej szkody w istocie nie doszło, ale spełnione zostały umowne warunki, przewidujące jego wypłatę – i będące podstawą roszczeń. Czasem wysokość odszkodowania może być ustalona przez sąd w toku postępowania. Szczególny charakter mają odszkodowania wynikające ze start poniesionych na polu praw autorskich – pokrzywdzony może domagać się rekompensaty pieniężnej (wysokość często jest przyjęta zwyczajowo, i tak np. sprawca, który bezprawnie bogaci się na czyimś dziele, nie zapłaciwszy należytego honorarium, zwykle ukarany bywa koniecznością wypłacenia odszkodowania w wysokości trzykrotności należnego wynagrodzenia), ale również zniszczenia dzieła powstałego ze stratą dla jego praw autorskich (co może być szczególnie dotkliwe w przypadku projektów architektonicznych czy urbanistycznych). Warto pamiętać, że odszkodowanie nie może być wyższe niż wartość wyrządzonej szkody – jego celem jest zadośćuczynienie, a nie wzbogacenie niczyim kosztem. Najczęściej nie powinno być niższe, niż wartość rzeczywistych strat poszkodowanego.

Odszkodowanie powypadkowe 2

wypadek w miejscu zatrudnieniaJeśli ucierpimy podczas nieszczęśliwego wypadku w miejscu zatrudnienia, zapewne wystąpimy z roszczeniami o odszkodowanie. Co powinniśmy wiedzieć? Odszkodowanie za wypadek w pracy wypłacane jest z tak zwanego ubezpieczenia wypadkowego. Prawo do takich świadczeń mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia lub agencyjnych, oraz przedsiębiorcy opłacający składkę wypadkową. Odszkodowania przysługują pracownikom, którzy ucierpieli na skutek nieszczęśliwego zdarzania, a także ich rodzinom, jeśli wypadek w pracy miał skutek śmiertelny. Świadczeń odmawia się, jeśli uda się jednoznacznie wykazać, iż do wypadku doszło na skutek rażącego niedbalstwa pracownika lub naruszenia przez niego przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy (pracownik musi być z przepisami tymi zaznajomiony!). Odszkodowanie nie przysługuje także osobom, które podczas wypadku były nietrzeźwe lub znajdowały się pod wpływem środków psychoaktywnych. Jeśli zachodzi podejrzenie, iż percepcja poszkodowanego była zaburzona, płatnik może wysłać go na badania ustalające zawartość w organizmie alkoholu lub innych substancji. Gdy okoliczności zostają jednoznacznie ustalone, do wypłaty świadczeń dochodzi w ciągu trzydziestu dni. Warto wiedzieć też, iż wypadek w pracy musi być należycie udokumentowany, aby poszkodowanemu przysługiwały świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci odszkodowań, jeśli nie sporządzony zostanie poprawnie protokół wypadkowy – lub jeśli w protokole tym wypadek nie zostanie zakwalifikowany zgodnie z ustawą.